Owińska, dnia 09.01.2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 2/PRZEDSZKOLE- Usługi Cateringowe/2017

1. Zamawiający:
Smartplanet sp. z o.o.
ul. Świerszcza 1
63-300 Pleszew
Tel. 601 443 644
e-mail: dyrektor@przedszkole-zamek.pl

Biuro projektu:
Owińska
ul. Poznańska 15
62-005 Czerwonak

2. Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe.

3. Przedmiot zamówienia:

• Zapewnienie wyżywienia dla 50 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb żywieniowych dzieci (w tym szczególnym uwzględnieniem 5 dzieci niepełnosprawnych) na terenie gminy Czerwonak. Wyżywienie przypadać będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, 20 dni w miesiącu x 50 dzieci x 12 miesięcy. W skład wyżywienia będzie wchodzić: śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek. Wyżywienie będzie odbywać się w okresie od 01.02.2017 do 28.02.2018 r. Wspólny Słownik zamówień zgodny z rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002: 55524000-9.

4. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie wykonywane w terminie – w okresie od 01.02.2017 r do 28.02.2017 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
– posiadają niezbędne doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. cena (70 %)
• Cena to całkowita cena brutto.
• Ocena kryterium zgodnie ze wzorem: (cena oferty najkorzystniejszej/cena oferowana) * 100 * 100%
2. Jakość (20%) oferowanej usługi uwzględniającej potrzeby żywieniowe, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych
3. Wykonawca należy do sektora podmiotów ekonomii społecznej

np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi zawierać:
 formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 zaświadczenia o wpisie podmiotu do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, albo innego właściwego dokumentu określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy;
 oświadczenie zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
– nie skazano prawomocnie właściciela firmy/urzędującego członka zarządu/wspólnika / za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe,
– nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych z zamawiającym stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane imiennymi pieczątkami.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim ceny na wszystkie niezbędne koszty do należytego wykonania zamówienia.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” spowoduje odrzucenie oferty.

8. W ofercie proszę podać:

1. całkowite wynagrodzenie brutto;
2. termin wykonania zamówienia;
3. oświadczenie wykonawcy, iż posiada doświadczenie, odpowiednią kadrę i kwalifikacje oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
4. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Ostateczna cena oferty winna być podana w PLN, zaokrąglona do dwóch znaków po przecinku i zawierać podatek VAT (jeżeli występuje).

9. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy nadsyłać lub doręczyć do biura projektu Zamawiającego na adres: Smarplanet sp. z o.o., Owińska ul. Poznańska 15, 62-005 Czerwonak, ul. do dnia: 01.02.2017 r., do godziny 12.00.
Oferta powinna być umieszczona w zaklejonej i opisanej kopercie: Oferta dotycząca projektu „Kotlińskie przedszkole szansą na lepszy start.”; nie otwierać przed dniem 01.02.2017 r. godzina 12:15.

Termin składania ofert: 01.02.2017 r. godzina 12:00.
Termin otwarcia ofert: 01.02.2017 r. godzina 12:15.

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z: Andrzej Namysł – prezes zarządu, tel. 601 443 644, dyrektor@przedszkole-zamek.pl. Dopuszcza się komunikowanie z zamawiającym również za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy, sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna.

Zamawiający wysyła zapytanie ofertowe do minimum 3 potencjalnych wykonawców.

Zamawiający zamieszcza zapytanie ofertowe na stronie internetowej: http://owinska.przedszkole-zamek.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w biurze projektu w miejscowości Owińska ul. Poznańska 15, 62-005 Czerwonak

Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń, przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.

Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie i kwalifikacje oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

 

Załączone dok. 1-4

— zamek